Страна

Все о воде

…«Вода! У тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, не відаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя, ти — саме життя! ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Антуан де Сент-Екзюпері

Вода — джерело життя, краси і здоров’я

Вода — найважливіший компонент не тільки оточуючого нас світу, але і людського організму. Без води, життя на нашій планеті було б неможливе. Ми часто забуваємо про цей, здавалося б, простий і очевидний факт. Але варто тільки нам відчути найменші ознаки спраги, стає зрозумілим вся важливість і необхідність води.

Вода є другим, після кисню, найважливішим елементом життя людини на Землі. Все живе навколо більше ніж на половину складається з води. Вода є також однією з головних складових людського організму. Про надзвичайну важливість води красномовно говорять цифри: В середньому 70% маси тіла дорослої людини становить вода. Наш мозок на 73% складається з води, легені — на 83%, шкіра — на 64%. Вода міститься навіть в кістках (близько 31%).

Girl

При недостатньому вживанні рідини її процентний вміст в нашому організмі падає, викликаючи погіршення самопочуття і порушуючи роботу внутрішніх органів. Крім того, вода просто необхідна нам, щоб зберегти на довгі роки не тільки красу і сяйво шкіри, але і ясність думки, гостроту розуму, пружність м’язів.

Як стверджує доктор Луїс Сьєрра-Майем, який очолює іспанську Академію харчування і харчових наук, скорочення рівня води в організмі лише на 2% може привести до зниження розумових і фізичних здібностей майже на 20%. У цьому випадку людина втрачає можливість мислити ясно і здатність обробляти інформацію, знижується працездатність. Більш відчутні втрати води (від 3% до 8% від маси тіла) можуть привести до запаморочення, ниркової недостатності, збільшення частоти серцевих скорочень, ускладнене дихання *.

Роль води в організмі людини

Вода грає ключову роль, виконуючи ряд важливих функцій в організмі людини:

 • Допомагає травленню, полегшуючи засвоєння їжі.
 • Розчиняє поживні речовини: вуглеводи, вітаміни, мінерали, сприяючи їх всмоктуванню в кров і прискорюючи їх транспортування до клітин.
 • Сприяє виведенню токсинів і надлишку поживних речовин з організму.
 • Зберігає еластичність і м’якість шкіри, а також сприяє нормалізації кольору шкіри.
 • Регулює температуру, розсіюючи тепло всередині тіла, і захищає організм від перегріву або переохолодження.
 • Відіграє значиму роль для нормального функціонування серця і нирок, нормалізації артеріального тиску.
 • Допомагає зменшити навантаження на суглоби і сприяє правильному функціонуванню м’язів.

Щоб завжди, у будь-яку погоду і в будь-якому віці, відчувати себе відмінно і виглядати молодо і свіжо, необхідно пити достатню кількість природної води, адже вона відіграє ключову роль у підтримці гідробалансу організму.

Доктор наук Луїс Сьєрра-Майем розробив так звану «піраміду напоїв», яка відображає потреби людини в рідини протягом дня і тижня. Цікаво, що основу основ цієї піраміди складає природна мінеральна вода, яку необхідно пити щодня в достатній кількості. Саме вона повинна складати основу водного раціону будь-якої людини.

pyramid_new

Фахівці всього світу рекомендують саме природну мінеральну воду, яка народжується в надрах землі і фільтрується лише шарами грунту. Така вода містить оптимально-необхідну кількість мінералів і мікроелементів для нормального функціонування всіх систем організму.

Перефразовуючи «батька медицини» Гіппократа, можна з упевненістю сказати: «Ми є те, що ми п’ємо». Згідно з цим твердженням, безумовно дуже важливо стежити не тільки за кількістю, але і особливо за якістю споживаної води, робити вибір усвідомлено, звертаючи увагу на місце видобутку і розливу води, її природне походження, мінеральний склад і інші важливі параметри, віддаючи перевагу великим, відомим виробникам, які контролюють якість своєї продукції на всіх етапах виробництва.

* За результатами дослідження «Важливість споживання води для здоров’я повнолітнього населення європейських країн», 2013 р
Автор: Луїс Сьєрра-Майем, лікар зі ступенем доктора наук, який спеціалізується на профілактичній медицині і громадському здоровому харчуванню.

…«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобою наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни, ты — сама жизнь!».                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Антуан де Сент-Экзюпери

Вода — источник жизни, красоты и здоровья

Вода — важнейший компонент не только окружающего нас мира, но и человеческого организма. Без воды жизнь на нашей планете была бы невозможна. Мы часто забываем об этом, казалось бы, простом и очевидном факте. Но стоит только нам ощутить малейшие признаки жажды, становится понятным вся важность и необходимость воды.

Вода является вторым, после кислорода, важнейшим элементом жизни человека на Земле. Все живое вокруг больше чем на половину состоит из воды. Вода является также одной из главных составляющих человеческого организма. О чрезвычайной важности воды красноречиво говорят цифры: В среднем 60% массы тела взрослого человека составляет вода. Наш мозг на 73% состоит из воды, легкие — на 83%, кожа — на 64%. Вода содержится даже в костях (около 31%).

Girl

При недостаточном употреблении жидкости ее процентное содержание в нашем организме падает, вызывая ухудшение самочувствия и нарушая работу внутренних органов. Кроме того, вода просто необходима нам, чтобы сохранить на долгие годы не только красоту и сияние кожи, но и ясность мысли, остроту ума, упругость мышц.

Как утверждает доктор Луис Сьерра-Майем, возглавляющий испанскую Академию питания и пищевых наук, сокращение уровня воды в организме лишь на 2% может привести к снижению умственных и физических способностей почти на 20%. В этом случае человек теряет возможность мыслить ясно и способность обрабатывать информацию, снижается работоспособность. Более ощутимые потери воды (от 3% до 8% от массы тела) могут привести к головокружению, почечной недостаточности, увеличению частоты сердечных сокращений, затруднению дыхания*.

Роль воды в организме человека

Вода играет ключевую роль, выполняя ряд важных функций в организме человека:

 • Помогает пищеварению, облегчая усвоение пищи.
 • Растворяет питательные вещества: углеводы, витамины, минералы, способствуя их всасыванию в кровь и ускоряя их транспортировку к клеткам.
 • Способствует выведению токсинов и избытка питательных веществ из организма.
 • Сохраняет эластичность и мягкость кожи, а также способствует нормализации цвета кожи.
 • Регулирует температуру, рассеивая тепло внутри тела, и защищает организм от перегрева или переохлаждения.
 • Играет значимую роль для нормального функционирования сердца и почек, нормализации артериального давления.
 • Помогает уменьшить нагрузку на суставы и способствует правильному функционированию мышц.

Чтобы всегда, в любую погоду и в любом возрасте, чувствовать себя отлично и выглядеть молодо и свежо, необходимо пить достаточное количество природной воды, ведь она играет ключевую роль в поддержании водного баланса организма.

Доктор наук Луис Сьерра-Майем разработал так называемую «пирамиду напитков», которая отражает потребности человека в жидкости в течение дня и недели. Интересно, что основу основ этой пирамиды составляет природная минеральная вода, которую необходимо пить ежедневно в достаточном количестве. Именно она должна составлять основу водного рациона любого человека.

pyramid_new

Специалисты всего мира рекомендуют именно природную минеральную воду, которая рождается в недрах земли и фильтруется лишь слоями грунта. Такая вода содержит оптимально-необходимое количество минералов и микроэлементов для нормального функционирования всех систем организма.

Перефразируя «отца медицины» Гиппократа, можно с уверенностью сказать: «Мы есть то, что мы пьем». Согласно данному утверждению, безусловно очень важно следить не только за количеством, но и особенно за качеством потребляемой воды, делать выбор осознанно, обращая внимание на место добычи и розлива воды, ее природное происхождение, минеральный состав и другие важные параметры, отдавая предпочтение крупным, известным производителям, контролирующим качество своей продукции на всех этапах производства.

* По результатам исследования «Важность потребления воды для здоровья совершеннолетнего населения европейских стран», 2013 г.
Автор: Луис Сьерра-Майем, врач со степенью доктора наук, специализирующийся на профилактической медицине и общественном здоровом питании.